Erik Thomson talks family on the set of his new drama 800 Words